Wdrożenie i szkolenie RODO Wrocław

Współczesne  przepisy kładą   ogromny  nacisk na  poszanowanie tajności danych osobowych.  Mając na uwadze dobro obywateli   UE , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu  ratyfikowano  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie  RODO.  Przestrzeganie  zapisów rozporządzenia  wymagane jest od wszelkich   działalności, które na co dzień obcują z  danymi osobowymi swoich  kontrahentów .  Sankcje  za  zaniechanie przestrzegania RODO we Wrocławiu  sięgają  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , bezpieczniejszym  i  łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO we Wrocławiu.  Taka kontrola pozwoli uniknąć  bolesnych kar, a jednocześnie wskaże  obszary, gdzie  kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych we Wrocławiu.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Wrocław

Wdrożenie RODO w firmie we Wrocławiu nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniej edukacji może zaskoczyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały system gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Skala przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie we Wrocławiu będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji prawnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozdzielić na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w kwestii ochrony danych osobowych i określania możliwych niebezpieczeństw . Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne mechanizmy będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie aspekty mające za zadanie respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie we Wrocławiu była adekwatna , czy też należy wdrożyć drobne modyfikacje .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie we Wrocławiu następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Wskazania obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO we Wrocławiu, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w prawomocnym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych działań nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ustalenie słabych punktów i sytuacji krytycznych, których nie można całkowicie wyeliminować. Większość takich zdarzeń jest wprost wskazywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych, stąd też konieczne jest wytyczenie instrukcji zapewniających bezpieczeństwo danych w firmie oraz metody postępowania, gdy zaobserwuje się naruszenie danych osobowych.

Szkolenie RODO Wrocław

Żadna instrukcja, żadna dyspozycja i żadne polecenie nie będzie tak skutecznie doglądać ochrony danych osobowych w firmie, jak dobrze wyedukowany i kompetentny pracownik. Równie ważne jest zapoznanie z obecnymi zapisami prawnymi osób bezpośrednio podejmujących decyzje wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy: kierowników, dyrektorów, członków zarządu i prezesa. Szkolenie RODO we Wrocławiu zagwarantuje wszelką niezbędną wiedzę przedstawionej tak w teorii, jak również w praktyce ; sposób prezentacji informacji jest łatwo przyswajalny i ciekawy, wskutek czego aspekty legalne zostają zaprezentowane w sposób możliwie atrakcyjny . Jednocześnie trzeba pamiętać, że nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, więc krycie się niewiedzą przed kontrolą państwową nie zostanie nijak wysłuchane . Biorąc niniejsze pod uwagę, wieloobszarowe wdrożenie RODO we Wrocławiu obligatoryjnie powinno obejmować wszystkie osoby, które nawet w najmniejszym stopniu mają styczność z danymi osobowymi klientów. Na pytanie, jak wygląda szkolenie z ochrony danych osobowych dla pracowników we Wrocławiu odpowiemy szczegółowo w dalszej części wpisu – teraz zaś poruszymy kolejną składową bezpieczeństwa, jaką jest audyt RODO we Wrocławiu.

Audyt RODO Wrocław

Istotnym elementem procesu, jakim jest wprowadzenie RODO we Wrocławiu, to sporządzenie szczegółowego audytu. Badanie to przeprowadzają specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych we Wrocławiu, którzy w bezstronny i kompetentny sposób zwrócą uwagę na to , czy bezpieczeństwo informacji jest należycie wysokie. Raport z audytu RODO we Wrocławiu działa prawie jak wariograf : przejrzyście wskazuje miejsca , które na ten moment mają należyte zabezpieczenia oraz obszary, które wymagają ponadprzeciętnej uwagi. Audyt ochrony danych osobowych we Wrocławiu powinien być czynnością wielokrotnie powtarzaną, by już we wczesnej fazie eliminować potencjalne zagrożenie, jak na przykład niepożądane udostępnianie danych osobowych czy nieprawidłowo skonstruowana polityka bezpieczeństwa informacji. Zakończenie audytu wiąże się z wydaniem opinii oraz przedstawieniem informacji , w jaki sposób dodatkowo zatroszczyć się o wypełnianie norm i wymagań prezentowanych przez Prezesa UODO . Nie należy lekceważyć walorów , które daje audyt RODO zgodnie z najnowszymi przepisami we Wrocławiu – być może to badanie szacowane na kilkaset złotych pozwoli nam zaoszczędzić kilka milionów euro, które trzeba byłoby zapłacić w efekcie wykazania nieprawidłowości.

Ochrona danych osobowych Wrocław

Audyt i wdrożenie RODO we Wrocławiu powinien być rozpatrywany przez przedsiębiorców nie jako mozolny obowiązek, ale jako postęp , jeden z etapów innowacji. To szereg korzyści , które przecież możemy wykorzystać do reklamy i pokazać się jako firma, której ochrona danych osobowych we Wrocławiu nie jest obca. Ten gwarant bezpieczeństwa nie tylko zachęci klientów do kooperacji z naszym przedsiębiorstwem, ale także wpisze się w ramy CSR – społecznej odpowiedzialności biznesowej. Jeśli aspekty wizerunkowe nie są dostatecznie dużą korzyścią , warto pomyśleć o tym, że jedno z największych zagrożeń – wyciek danych osobowych – zostało właśnie zażegnane . Proces wdrożenia RODO we Wrocławiu z kolei przekłada się na brak stresu , kontrolę nad przekazywaniem wiedzy oraz wypracowaniem pewnego rodzaju kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu. Pamiętajmy, że im szybciej się na [to działanie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku we Wrocławiu – nakaz prawny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy zbytecznego pośpiechu i natłoku obowiązków.

Szkolenie z ochrony danych osobowych Wrocław

Powróćmy znów do tematu szkolenia dla firm we Wrocławiu, który to niewątpliwie zaciekawił wielu właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji we Wrocławiu dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której wiedza jest kluczowa niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy użytkują z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być przeprowadzony zdalnie. Ciekawy sposób prowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO we Wrocławiu staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca delegujący na szkolenie swojego pracownika może obserwować postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wygenerowania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD we Wrocławiu. Nie będzie zaskoczeniem informacja, że przedstawione treści są na bieżąco aktualizowane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący poprawność informacji ze stanem faktycznym .

Obsługa danych osobowych Wrocław

Wiele osób jest pewna , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na witrynie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO we Wrocławiu. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO we Wrocławiu czy też wdrażają procedury od podstaw, ale także na bieżąco zarządzają tematami wyznaczonymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO we Wrocławiu bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej kwestii mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei zbierają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie scalenie wszystkich zalet w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący mechanizm – tylko w ten sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

Inspektor ochrony danych Wrocław

Pośród różnych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest niezależny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wykonywaniu ustawowych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD we Wrocławiu przez osoby przeszkolone w dziedzinie protekcji danych osobowych to kolejny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD we Wrocławiu to też oszczędność dla właściciela firmy – nie trzeba zatrudniać nowej osoby lub nadmiernie obciążać dotychczasowego personelu, skoro zadanie to można z powodzeniem rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Kwestia, czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych działalnościach nie ma ustawowego obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z pożytkiem dla firmy wykonując ten krok .

Cena wdrożenia RODO Wrocław

Cena wdrożenia RODO we Wrocławiu jest uzależniona od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy prostych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO we Wrocławiu była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

 • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
 • Metody przetwarzania danych osobowych;
 • Zakres przetwarzania danych osobowych;
 • Liczba pracowników, którzy mają zostać poddani szkoleniu;
 • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
 • Funkcjonalność w Internecie i prezencja na rynku e-commerce;
 • Regularność, z jaką ma być wykonywany audyt ochrony danych osobowych we Wrocławiu;

Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej współpracy właściciele firm nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO we Wrocławiu – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w kwestii RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie zdecydowanie dobrą decyzją .

Na rynku są firmy, które oferują szereg usług związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie RODO. Przygotowanie firmy do stosowania rozporządzenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od sporej grupy elementów. Istotne jest to, że wdrażanie postanowień RODO to zawiły i wieloetapowy proces wymagający określenia przez ADO zakresu prac, czasu realizacji, prognozowanych kosztów oraz niezbędnych zasobów.

Na co zwrócić uwagę przy wdrażaniu zasad nakreślonych przez RODO i jak zacząć? Do wdrożenia wymagań RODO organizacje muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje konsultingu w zakresie RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO we Wrocławiu i w okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Wrocławiu

Wolumen zmian, które prezentuje rozporządzenie RODO egzekwuje zorganizowanie zaktualizowanego systemu prawnego, na który trzeba należycie wykwalifikować firmy a również wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Wrocławiu. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, tłumaczy zagadnienia, zakres zadań, które są do przeprowadzenia, słuszność ochrony danych również zarys historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Wrocław

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Wrocławiu zazwyczaj nastawione jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest pokazanie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Poznanie zmian jakie przedstawia RODO, pozwoli przygotować się i zrozumieć ich proces oraz owocnie realizować nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w zakładzie pracy procedur i polityk. Szkolenia realizowane są przez specjalistów.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl