Wsparcie we wdrożeniu RODO – Szklarska Poręba

Już 25 maja ma obowiązywać rozporządzenie unijne, w wyniku którego wszystkie firmy muszą dostosować swoje systemy informatyczne do wymogów UE oraz ustawy o ochronie danych. RODO to podstawowe źródło nadchodzących zmian, ale nie można go mylić z UOD.

Kontakt:

Na rynku są firmy, które proponują szereg usług określających zasady wdrożenia RODO. Przygotowanie firmy do wdrożenia RODO, wymaga czasu i zależy od szeregu elementów. Istotne jest to, że wdrażanie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to trudny i wieloetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, szacunkowych kosztów oraz obowiązkowych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad określonych przez rozporządzenie RODO i jak zacząć? Do realizacji wymagań RODO wszystkie firmy muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje porady w zakresie wprowadzenia RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Szklarskiej Porębie i w okolicach.

Współczesne prawo kładzie ogromny nacisk na poszanowanie tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie obywateli UE , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu ratyfikowano Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO. Stosowanie się do zapisów rozporządzenia wymagane jest od wszelkich osób prawnych , które na co dzień obcują z danymi osobowymi swoich klientów . Grzywny za nierespektowanie RODO w Szklarskiej Porębie wynoszą nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , pewniejszym i prostszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Szklarskiej Porębie. Taka kontrola pozwoli uniknąć dotkliwych kar, a jednocześnie wskaże obszary, gdzie kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Szklarskiej Porębie.

Wdrożenie RODO Szklarska Poręba

Wdrożenie RODO w firmie w Szklarskiej Porębie nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniego przeszkolenia może pogrążyć niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Rozmiar przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Szklarskiej Porębie będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji legalnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można rozłożyć na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by kontynuować dalsze prace w temacie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne mechanizmy będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie czynniki mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Szklarskiej Porębie była adekwatna , czy też należy zarządzić drobne modyfikacje .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Szklarskiej Porębie następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Wskazania obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Szklarskiej Porębie, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda decyzja i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu wybadanie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Szklarskiej Porębie – decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy nadmiernego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Szklarska Poręba

  Powróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Szklarskiej Porębie, który to bez wątpienia zaciekawił wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Szklarskiej Porębie dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której znajomość jest konieczna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy korzystają z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być wypełniany zdalnie. Interesujący sposób przygotowania ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Szklarskiej Porębie staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może kontrolować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wydrukowania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Szklarskiej Porębie. Oczywiste jest również to , że przedstawione wiadomości są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca poprawność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Szklarska Poręba

  Wiele osób sądzi , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Szklarskiej Porębie. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Szklarskiej Porębie czy też implementują procedury u podstaw, ale także regularnie zarządzają kwestiami wskazywanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Szklarskiej Porębie bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej kwestii mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei ogniskują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie połączenie wszystkich zalet w jeden sprawnie zarządzany i działający organizm – tylko w taki sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niekwestionowanej jakości.

  Inspektor ochrony danych Szklarska Poręba

  Pośród zróżnicowanych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Szklarskiej Porębie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wykonywaniu powierzonych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Szklarskiej Porębie przez osoby kompetentne w obrębie zabezpieczenia danych osobowych to następny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Szklarskiej Porębie to przede wszystkim oszczędność dla szefostwa firmy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowej osoby lub niepotrzebnie obarczać obecnego personelu, skoro usługę tą można skutecznie rozwiązać za pomocą outsourcingu. Kwestia, czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest niepodważalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych działalnościach nie ma ustawowego przymusu wskazania inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z pożytkiem dla firmy postępując w ten sposób.

  Cena wdrożenia RODO Szklarska Poręba

  Cena wdrożenia RODO w Szklarskiej Porębie zależy od zakresu usług, stopnia rozbudowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki rozpoczynają się od kilkuset złotych przy niezbyt skomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Szklarskiej Porębie była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przedłożenie następujących informacji: