Oferta na wdrożenie i szkolenie RODO w Koninie i okolicach

Obecne przepisy prawne kładą niebagatelny nacisk na przestrzeganie tajności danych osobowych. Mając na uwadze dobro obywateli UE , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane jako RODO. Przestrzeganie zapisów rozporządzenia wymagane jest od wszystkich osób prawnych , które na co dzień obcują z danymi osobowymi swoich interesariuszy. Sankcje finansowe za zaniechanie przestrzegania RODO w Koninie oscylują wokół nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , pewniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Koninie. Takie badanie pozwoli uniknąć bolesnych kar, a jednocześnie wskaże punkty , gdzie konieczne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Koninie.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Konin

Wdrożenie RODO w firmie w Koninie nie należy do najprostszych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniej edukacji może zgubić niejednego przedsiębiorcę . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Skala przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Koninie będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji legalnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest całkowicie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by rozpocząć dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych niebezpieczeństw . Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne mechanizmy będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające za zadanie respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Koninie była satysfakcjonująca , czy też należy zarządzić pewne korekty .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Koninie następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Zalecenia obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Koninie, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ustalenie słabych punktów i sytuacji krytycznych, których nie można całkowicie wyeliminować. Większość takich zdarzeń jest wprost wskazywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych, stąd też konieczne jest ustalenie instrukcji zapewniających bezpieczeństwo danych w firmie oraz zasady postępowania, gdy zaobserwuje się naruszenie danych osobowych.

Szkolenie RODO Konin

Żadna instrukcja, żadna dyspozycja i żadne polecenie nie będzie tak dobrze stać na straży ochrony danych osobowych w firmie, jak dobrze przeszkolony i kompetentny pracownik. Równie ważne jest zaznajomienie z obecnymi przepisami prawnymi pracowników bezpośrednio podejmujących decyzje wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy: kierowników, dyrektorów, członków zarządu i prezesa. Szkolenie RODO w Koninie zagwarantuje wszelką niezbędną wiedzę przedstawionej zarówno w teorii, jak i w praktyce; sposób prezentacji wiadomości jest łatwo przyswajalny i ciekawy, wskutek czego aspekty prawne zostają zaprezentowane w sposób możliwie przystępny. Jednocześnie należy pamiętać, że nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, więc zasłanianie się niedoinformowaniem przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych nie zostanie w żaden sposób zaakceptowane. Biorąc powyższe pod uwagę, wieloobszarowe wdrożenie RODO w Koninie obligatoryjnie powinno obejmować każdą osobę, która nawet w najdrobniejszym stopniu mają styczność z danymi osobowymi kontrahentów . Na pytanie, jak wygląda szkolenie z ochrony danych osobowych dla pracowników w Koninie odpowiemy szczegółowo w dalszej części wpisu – teraz zaś poruszymy kolejną składową bezpieczeństwa, jaką jest audyt RODO w Koninie.

Audyt RODO Konin

Istotnym elementem procesu, jakim jest wprowadzenie RODO w Koninie, to przeprowadzenie dogłębnego audytu. Badanie to wykonują specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych w Koninie, którzy w bezstronny i profesjonalny sposób zwrócą uwagę na to , czy bezpieczeństwo informacji jest odpowiednio wysokie. Raport z audytu RODO w Koninie działa niczym wariograf : przejrzyście wskazuje aspekty , które na ten moment mają odpowiednie zabezpieczenia oraz aspekty , które wymagają ponadprzeciętnej uwagi. Audyt ochrony danych osobowych w Koninie powinien być czynnością wielokrotnie powtarzaną, by jak najszybciej niwelować potencjalne zagrożenie, jak na przykład niepożądane udostępnianie danych osobowych czy nieprawidłowo skonstruowana polityka bezpieczeństwa informacji. Zakończenie audytu wiąże się z wydaniem rekomendacji oraz przedstawieniem wskazówek, w jaki sposób dodatkowo zadbać o respektowanie norm i oczekiwań komunikowanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie należy lekceważyć zalet , które daje audyt RODO zgodnie z najnowszymi przepisami w Koninie – być może to badanie wyceniane na kilkaset złotych pozwoli firmie zaoszczędzić kilka milionów euro, które trzeba byłoby zapłacić w efekcie wskazania nieprawidłowości.

Ochrona danych osobowych Konin

Audyt i wdrożenie RODO w Koninie powinien być rozpatrywany przez biznesmenów nie jako mozolny obowiązek, ale jako postęp , jeden z etapów innowacji. To szereg plusów , które przecież można wykorzystać do promocji i pokazać się jako firma, której ochrona danych osobowych w Koninie nie jest obca. Ten gwarant bezpieczeństwa nie tylko zachęci klientów do współpracy z naszym przedsiębiorstwem, ale też wpisze się w kanwę CSR – społecznej odpowiedzialności biznesowej. Jeśli aspekty wizerunkowe nie są dostatecznie dużą zachętą , warto pomyśleć o tym, że jedno z najpoważniejszych niebezpieczeństw – wyciek danych osobowych – zostało właśnie zminimalizowane. Proces wdrożenia RODO w Koninie z kolei przekłada się na mniejszy stres, kontrolę nad przepływem treści oraz wypracowaniem pewnego rodzaju kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu. Pamiętajmy, że im szybciej się na [to działanie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Koninie – decyzja Prezesa UODO przysporzy zbędnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

Szkolenie z ochrony danych osobowych Konin

Powróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Koninie, który to bez wątpienia zaciekawił wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Koninie dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której znajomość jest kluczowa niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy korzystają z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Ciekawy sposób przeprowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Koninie staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca delegujący na szkolenie swojego pracownika może badać postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wydrukowania certyfikatu ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Koninie. Nie będzie zaskoczeniem informacja, że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

Obsługa danych osobowych Konin

Wiele osób żyje w przeświadczeniu , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na witrynie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących niezwykle rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Koninie. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Koninie czy też wdrażają procedury u podstaw, ale także na bieżąco zarządzają zagadnieniami wskazywanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Koninie bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej materii mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei ogniskują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie połączenie wszystkich atrybutów w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący system – tylko w ten sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o topowej jakości.

Inspektor ochrony danych Konin

Wśród zróżnicowanych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest niezależny Inspektor Ochrony Danych w Koninie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w realizacji prawnie wyznaczonych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Koninie przez osoby kompetentne w obrębie zabezpieczenia danych osobowych to następny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Koninie to przede wszystkim oszczędność dla szefostwa firmy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowego pracownika lub nadmiernie obarczać obecnego personelu, skoro usługę tą można skutecznie rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Kwestia, czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest niepodważalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego nakazu wskazania inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z pożytkiem dla firmy wykonując ten krok .

Cena wdrożenia RODO Konin

Cena wdrożenia RODO w Koninie jest zależna od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy nieskomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Koninie była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

 • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
 • Sposób przetwarzania danych osobowych;
 • Zakres przetwarzania danych osobowych;
 • Liczba pracowników, którzy powinni zostać poddani szkoleniu ;
 • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
 • Funkcjonalność w Internecie i prezencja na rynku e-commerce;
 • Jak często ma zostać wykonany kontrola bezpieczeństwa danych ;

Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej współpracy właściciele przedsiębiorstw nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Koninie – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przeszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów przyniosą wyłącznie benefity .

Ważne jest to, że wypełnienie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to złożony i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, przewidywanych kosztów oraz obligatoryjnych zasobów. Obecnie na rynku jest wiele firm, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem RODO. Przygotowanie firmy do stosowania RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od szeregu czynników.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez rozporządzenie RODO i jak zacząć? Do realizacji wymagań RODO każda firma musi tratować bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje konsultingu w zakresie wprowadzenia postanowień RODO zapraszamy do kontaktu.

Wdrażamy RODO w Koninie i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Koninie

Wolumen zmian, które prezentuje rozporządzenie RODO egzekwuje utworzenie zupełnie nowego systemu prawnego, na który należy odpowiednio wykwalifikować przedsiębiorstwa oraz wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Koninie. Szkolenie zapoznawcze i wprowadzające, wyjaśnia zagadnienia, zakres zadań, które są do zrealizowania, słuszność ochrony danych oraz kontekst historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Konin

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Koninie z reguły skierowane jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie prowadzimy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest przybliżenie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Poznanie zmian jakie przedstawia RODO, pozwoli przygotować się i zgłębić ich proces a także owocnie realizować nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w organizacji procedur i polityk. Szkolenia przeprowadzamy są przez fachowców.
Wdrażamy RODO w Koninie i okolicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl