Oferta na wdrożenie i szkolenie RODO w Kaliszu i okolicach

Obecne przepisy kładą zasadniczy nacisk na przestrzeganie tajności danych osobowych. Mając na uwadze dobro obywateli UE , cztery lata temu uchwalono, a dwa lata temu wdrożono Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane jako RODO. Stosowanie się do zapisów dokumentu wymagane jest od wszelkich osób prawnych , które na co dzień zajmują się danymi osobowymi swoich klientów . Kary za nierespektowanie RODO w Kaliszu wynoszą nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , bezpieczniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Kaliszu. Takie badanie pozwoli uniknąć nieprzyjemnych kar, a jednocześnie wskaże obszary, gdzie niezbędne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Kaliszu.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Kalisz

Wdrożenie RODO w firmie w Kaliszu nie należy do prostych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniego przeszkolenia może pogrążyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Rozmiar przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Kaliszu będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji prawnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można rozdzielić na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne mechanizmy będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie aspekty mające za zadanie respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Kaliszu była adekwatna , czy też należy wprowadzić drobne modyfikacje .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Kaliszu następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Rekomendacje obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Kaliszu, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych działań nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ustalenie słabych punktów i sytuacji krytycznych, których nie można całkowicie wyeliminować. Większość takich sytuacji jest wprost wskazywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych, stąd też niezbędne będzie wytyczenie instrukcji gwarantujących bezpieczeństwo danych w firmie oraz zasady postępowania, gdy zostanie stwierdzone naruszenie danych osobowych.

Szkolenie RODO Kalisz

Żadna instrukcja, żadna dyspozycja i żadne zarządzenie nie będzie tak dobrze pilnować ochrony danych osobowych w firmie, jak dobrze wyedukowany i kompetentny pracownik. Równie istotne jest zapoznanie z obecnymi przepisami prawnymi osób bezpośrednio podejmujących decyzje wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy: kierowników, dyrektorów, członków zarządu i prezesa. Szkolenie RODO w Kaliszu zagwarantuje wszelką niezbędną wiedzę przedstawionej tak w teorii, jak również w praktyce ; sposób prezentacji wiadomości jest łatwo przyswajalny i ciekawy, wskutek czego aspekty prawne zostają omówione w sposób możliwie przystępny. Jednocześnie trzeba pamiętać, że nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, więc krycie się brakiem wiedzy przed kontrolą państwową nie zostanie nijak zrozumiane . Biorąc niniejsze pod uwagę, kompleksowe wdrożenie RODO w Kaliszu obowiązkowo powinno obejmować wszystkie osoby, które nawet w najmniejszym stopniu mają styczność z danymi osobowymi klientów. Na pytanie, jak wygląda szkolenie z ochrony danych osobowych dla pracowników w Kaliszu odpowiemy szczegółowo w dalszej części wpisu – teraz zaś poruszymy kolejną składową bezpieczeństwa, jaką jest audyt RODO w Kaliszu.

Audyt RODO Kalisz

Istotnym elementem procesu, jakim jest wprowadzenie RODO w Kaliszu, to przeprowadzenie szczegółowego audytu. Badanie to przeprowadzają specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych w Kaliszu, którzy w bezstronny i kompetentny sposób zwrócą uwagę na to , czy bezpieczeństwo informacji jest należycie wysokie. Raport z audytu RODO w Kaliszu działa niczym wariograf : jasno wskazuje aspekty , które na ten moment mają należyte zabezpieczenia oraz miejsca , które wymagają ponadprzeciętnej uwagi. Audyt ochrony danych osobowych w Kaliszu powinien być czynnością wielokrotnie powtarzaną, by jak najszybciej niwelować potencjalne zagrożenie, jak na przykład niepożądane udostępnianie danych osobowych czy nieprawidłowo skonstruowana polityka bezpieczeństwa informacji. Zakończenie audytu wiąże się ze sporządzeniem opinii oraz przedstawieniem wskazówek, w jaki sposób dodatkowo zadbać o respektowanie norm i oczekiwań zarządzanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie należy lekceważyć benefitów, które daje audyt RODO zgodnie z najnowszymi przepisami w Kaliszu – być może to badanie szacowane na kilkaset złotych pozwoli nam zaoszczędzić kilka milionów euro, które trzeba byłoby zapłacić w efekcie ujawnienia nieprawidłowości.

Ochrona danych osobowych Kalisz

Audyt i wdrożenie RODO w Kaliszu powinien być postrzegany przez przedsiębiorców nie jako mozolny obowiązek, ale jako krok do przodu , jeden z etapów innowacji. To szereg pozytywów, które przecież możemy wykorzystać do promocji i przedstawić się jako firma, której ochrona danych osobowych w Kaliszu nie jest obca. Ten gwarant bezpieczeństwa nie tylko zachęci klientów do kooperacji z naszą firmą , ale także wpisze się w kanwę CSR – społecznej odpowiedzialności biznesowej. Jeśli aspekty wizerunkowe nie są wystarczająco dużą zachętą , warto pomyśleć o tym, że jedno z najpoważniejszych zagrożeń – wyciek danych osobowych – zostało właśnie zmniejszone . Proces wdrożenia RODO w Kaliszu z kolei przekłada się na mniejszy stres, kontrolę nad przekazywaniem treści oraz wypracowaniem pewnego rodzaju kultury organizacyjnej bazującej na zaufaniu. Pamiętajmy, że im szybciej się na [to działanie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Kaliszu – nakaz prawny Prezesa UODO przysporzy zbędnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

Szkolenie z ochrony danych osobowych Kalisz

Wróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Kaliszu, który to bez wątpienia zastanawia wielu właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Kaliszu dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której wiedza jest kluczowa bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy użytkują z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Interesujący sposób przygotowania wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Kaliszu staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może obserwować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego pobrania certyfikatu ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Kaliszu. Nie będzie zaskoczeniem informacja, że przedstawione ścieżki szkoleniowe są na bieżąco aktualizowane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca zgodność informacji ze stanem faktycznym .

Obsługa danych osobowych Kalisz

Wiele osób jest pewna , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna ze składowych tworzących całkiem rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Kaliszu. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Kaliszu czy też implementują procedury u podstaw, ale także w czasie rzeczywistym zarządzają kwestiami wskazywanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Kaliszu bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej niszy mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei skupiają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie scalenie wszystkich kompetencji w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący system – tylko w taki sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niekwestionowanej jakości.

Inspektor ochrony danych Kalisz

Wśród rozmaitych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest niezależny Inspektor Ochrony Danych w Kaliszu. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Kaliszu przez osoby biegłe w dziedzinie protekcji danych osobowych to kolejny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Kaliszu to także oszczędność dla właściciela firmy – nie trzeba zatrudniać nowego pracownika lub nader obciążać obecnego personelu, skoro usługę tą można skutecznie rozwiązać za pomocą outsourcingu. Problematyka , czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych działalnościach nie ma ustawowego przymusu wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z korzyścią dla firmy wykonując to działanie .

Cena wdrożenia RODO Kalisz

Cena wdrożenia RODO w Kaliszu zależy od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy nieskomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Kaliszu była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

 • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
 • Metody przetwarzania danych osobowych;
 • Zakres przetwarzania danych osobowych;
 • Liczba pracowników, którzy powinni zostać poddani szkoleniu ;
 • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
 • Funkcjonalność online i prezencja na rynku e-commerce;
 • Jak często ma zostać wykonany badanie RODO ;

Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele firm nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Kaliszu – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

Najważniejsze jest to, że wdrażanie postanowień RODO to złożony i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, przewidywanych kosztów a również niezbędnych zasobów. Na rynku są firmy, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem rozporządzenia RODO. Przygotowanie firmy do wdrożenia rozporządzenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od wielu czynników.

Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez RODO i jak zacząć? Do wdrożenia wymagań RODO organizacje muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz konsultingu w zakresie wprowadzenia postanowień RODO zapraszamy do kontaktu.
Wdrażamy RODO w Kaliszu i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Kaliszu

Ilość zmian, które wprowadza RODO egzekwuje wprowadzenie zupełnie nowego systemu prawnego, na który powinno się stosownie wykwalifikować wszystkie firmy a także wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Kaliszu. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, objaśnia pojęcia, ramy zadań, które są do wykonania, zasadność ochrony danych również podłoże historyczne, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Kaliszu

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Kaliszu zazwyczaj zorientowane jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu prezentacja rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Obeznanie się ze zmianami jakie przedstawia RODO, pozwoli przygotować się i zgłębić ich proces a również skutecznie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w organizacji polityk i procedur. Szkolenia przeprowadzamy są przez fachowców.
Wdrażamy RODO w Kaliszu i okolicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl