Oferta wdrożenia i szkolenia RODO w Gdańsku i okolicach

Współczesne   zapisy prawne kładą   znaczny nacisk na respektowanie  tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie   członków  UE , cztery lata temu  uchwalono, a dwa lata temu  ratyfikowano  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  zapisywane jako RODO.  Stosowanie się do zapisów  dokumentu  wymagane jest od  wszystkich osób prawnych , które na co dzień  zajmują się danymi osobowymi swoich  interesariuszy.  Mandaty za  nierespektowanie  RODO w Gdańsku  oscylują wokół nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym,  pewniejszym i prostszym  rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Gdańsku. Takie badanie  pozwoli uniknąć nieprzyjemnych  kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie  konieczne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Gdańsku.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Gdańsk

Wdrożenie RODO w firmie w Gdańsku nie należy do najłatwiejszych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniego przeszkolenia może zaskoczyć niejednego przedsiębiorcę . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Rozmiar przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Gdańsku będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji legalnej w globalnej korporacji. Cały proces można wyszczególnić podzielić na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest absolutnie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne mechanizmy będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Ocena dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie czynniki mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Gdańsku była wystarczająca, czy też należy wprowadzić pewne modyfikacje .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Gdańsku następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Wskazania obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Gdańsku, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda decyzja i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych metod nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ustalenie słabych punktów i sytuacji krytycznych, których nie można całkowicie wyeliminować. Większość takich sytuacji jest wprost wskazywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych, stąd też konieczne jest rozpisanie instrukcji zapewniających bezpieczeństwo danych w firmie oraz metody postępowania, gdy stwierdzi się naruszenie danych osobowych.

Szkolenie RODO Gdańsk

Żadna instrukcja, żadna dyspozycja i żadne polecenie nie będzie tak skutecznie doglądać ochrony danych osobowych w firmie, jak dobrze wyszkolony i kompetentny pracownik. Równie istotne jest zaznajomienie z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi osób bezpośrednio podejmujących decyzje wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy: kierowników, dyrektorów, członków zarządu i prezesa. Szkolenie RODO w Gdańsku zagwarantuje wszelką niezbędną wiedzę przedstawionej tak w teorii, jak również w praktyce ; sposób prezentacji treści jest łatwo przyswajalny i ciekawy, wskutek czego aspekty legalne zostają omówione w sposób możliwie atrakcyjny . Równolegle trzeba pamiętać, że nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, więc tłumaczenie się niewiedzą przed kontrolą UODO nie zostanie w żaden sposób zaakceptowane. Biorąc powyższe pod uwagę, wieloobszarowe wdrożenie RODO w Gdańsku obligatoryjnie powinno obejmować wszystkie osoby, które nawet w najdrobniejszym stopniu mają kontakt z danymi osobowymi kontrahentów . Na pytanie, jak wygląda szkolenie z ochrony danych osobowych dla pracowników w Gdańsku odpowiemy szczegółowo w dalszej części wpisu – teraz zaś poruszymy kolejną część bezpieczeństwa, jaką jest audyt RODO w Gdańsku.

Audyt RODO Gdańsk

Istotnym elementem procesu, jakim jest wprowadzenie RODO w Gdańsku, to przeprowadzenie szczegółowego audytu. Badanie to przeprowadzają specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych w Gdańsku, którzy w bezstronny i kompetentny sposób zwrócą uwagę na to , czy bezpieczeństwo informacji jest należycie wysokie. Raport z audytu RODO w Gdańsku działa prawie jak wariograf : przejrzyście wskazuje aspekty , które na tę chwilę mają wystarczające zabezpieczenia oraz miejsca , które wymagają szczególnej uwagi. Audyt ochrony danych osobowych w Gdańsku powinien być czynnością wielokrotnie powtarzaną, by już na wstępnym etapie eliminować potencjalne zagrożenie, jak na przykład niepożądane udostępnianie danych osobowych czy nieprawidłowo skonstruowana polityka bezpieczeństwa informacji. Zakończenie kontroli wiąże się z wydaniem opinii oraz pozostawieniem informacji , w jaki sposób dodatkowo zadbać o respektowanie norm i wymogów prezentowanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie należy bagatelizować korzyści , które daje audyt RODO zgodnie z najnowszymi przepisami w Gdańsku – być może to badanie wyceniane na kilkaset złotych pozwoli firmie zaoszczędzić kilka milionów euro, które trzeba byłoby zapłacić w wyniku wykazania nieprawidłowości.

Ochrona danych osobowych Gdańsk

Audyt i wdrożenie RODO w Gdańsku powinien być postrzegany przez przedsiębiorców nie jako przykry obowiązek, ale jako krok do przodu , jeden z etapów innowacji. To szereg korzyści , które przecież możemy wykorzystać do promocji i pokazać się jako firma, której ochrona danych osobowych w Gdańsku nie jest obca. Ten gwarant bezpieczeństwa nie tylko zachęci klientów do współpracy z naszym przedsiębiorstwem, ale także wpisze się w ramy CSR – społecznej odpowiedzialności biznesowej. Jeśli aspekty wizerunkowe nie są dostatecznie dużą korzyścią , warto pomyśleć o tym, że jedno z najpoważniejszych niebezpieczeństw – wyciek danych osobowych – zostało właśnie zredukowane . Proces wdrożenia RODO w Gdańsku z kolei przekłada się na bezstresowe funkcjonowanie , kontrolę nad przekazywaniem informacji oraz wypracowaniem pewnego rodzaju kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu. Pamiętajmy, że im szybciej się na [to działanie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Gdańsku – decyzja Prezesa UODO przysporzy zbytecznego pośpiechu i natłoku obowiązków.

Szkolenie z ochrony danych osobowych Gdańsk

Wróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Gdańsku, który to bez wątpienia zastanawia wielu właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Gdańsku dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której wiedza jest konieczna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy korzystają z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być przeprowadzony zdalnie. Ciekawy sposób przygotowania ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Gdańsku staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może śledzić postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego pobrania certyfikatu ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Gdańsku. Oczywiste jest również to , że przedstawione ścieżki szkoleniowe są na bieżąco uaktualniane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący poprawność informacji ze stanem faktycznym .

Obsługa danych osobowych Gdańsk

Wiele osób jest pewna , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących całkiem rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Gdańsku. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Gdańsku czy też wdrażają działania u podstaw, ale także na bieżąco zarządzają zagadnieniami wskazywanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Gdańsku czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej kwestii mogą zapewnić rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei skupiają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie scalenie wszystkich umiejętności w jeden sprawnie zarządzany i działający mechanizm – tylko w ten sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

Inspektor ochrony danych Gdańsk

Wśród rozmaitych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest niezależny Inspektor Ochrony Danych w Gdańsku. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wypełnianiu ustawowych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Gdańsku przez osoby umiejętne w obrębie ochrony danych osobowych to kolejny element prewencji i zarządzania informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Gdańsku to przede wszystkim oszczędność dla przedsiębiorcy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowej osoby lub zbytecznie obciążać dotychczasowego personelu, skoro zadanie to można skutecznie rozwiązać za pomocą outsourcingu. Kwestia, czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest bezsporna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego obowiązku wskazania inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z pożytkiem dla firmy postępując w ten sposób.

Cena wdrożenia RODO Gdańsk

Cena wdrożenia RODO w Gdańsku jest zależna od zakresu usług, stopnia rozbudowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy nieskomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Gdańsku była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie następujących informacji:

 • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
 • Sposób przetwarzania danych osobowych;
 • Zakres przetwarzania danych osobowych;
 • Liczba pracowników, którzy mają zostać przeszkoleni ;
 • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
 • Działalność online i obecność na rynku e-commerce;
 • Regularność, z jaką ma być wykonywany audyt ochrony danych osobowych w Gdańsku;

Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do kosztów interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele przedsiębiorstw nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Gdańsku – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów przyniosą wyłącznie benefity .

Istotne jest to, że wypełnienie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to trudny i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, przewidywanych kosztów a także obligatoryjnych zasobów. Obecnie na rynku istnieje wiele firm, które proponują szereg usług związanych z przygotowaniem zakładu do wymogów RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do stosowania RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od sporej grupy czynników.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez RODO i jak zacząć? Do wprowadzenia wymagań RODO przedsiębiorstwa muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz porady w zakresie wdrożenia RODO zapraszamy do kontaktu.
Wdrażamy RODO w Gdańsku i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Gdańsku

Ilość zmian, które wprowadza RODO wymaga wprowadzenie zupełnie nowego systemu prawnego, na który należy stosownie wykwalifikować wszystkie firmy plus wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Gdańsku. Szkolenie zapoznawcze i wprowadzające, objaśnia zagadnienia, obręb zadań, które są do zrealizowania, słuszność ochrony danych również tło historyczne, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Gdańsk

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Gdańsku z zasady kierowane jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest pokazanie rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wdrożeniem regulacji RODO. Poznanie zmian jakie prezentuje RODO, pozwoli przygotować się i zrozumieć ich proces a także owocnie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w przedsiębiorstwie procedur i polityk. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów.
Wdrażamy RODO w Gdańsku i okolicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl